Tngihan
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
Tngihan 代表溪流交會處,此為大同國中高日昌老師於108年03月20日帶領實察路線。
qetun
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Qetun qani ga nniqun krryax Tayal uzi,ana ga ini si trryaxmaniq,smoya maniq ga...
tana
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Tana hya ga galan  pshya nniqun qu Tayal aring sraral,ana tmahuk qsinu ini...
sehuy
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Qetun qani ga nniqun krryax Tayal uzi,ana ga ini si trryaxmaniq,smoya maniq ga...
bsyaw
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Sraral ga galan nha samaw nniqun qu abaw bsyaw qani,kryax te qmayah ga ssamaw...

頁面