Nniqan ru p’puyan
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Sqani ga p’puyan niqun ru n’niqan pinhapuy 
餐廳
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
這裡是烹食與用餐的場域。
Hngawan turuy
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Sqani ga Hngawan turuy nqu pcbaq biru 
停車場
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
這裡是教師停車的場域。
Byan nqu pcbaq biru
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Sqani ga hngawan ru byan nqu pcbaq biru 
教師宿舍
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
這裡是教師休息與住宿的地方。

頁面