Muyaw Tayal
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Muyaw Tayal sraral ga k’mihuy rhyal,lwax nya ga knalay nha qozit;qnryang nya ga...
傳統家屋
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
傳統泰雅族家屋係半穴屋,家屋樑柱是用檜木做的,其牆面是用木頭疊起來。
Hongu utux
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Hongu utux ga stnaqan nqu utux bnkis,mhuqil ta lga mkrayas hongu utuxqu tninun...
大門彩虹橋
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
彩虹橋是泰雅人與祖靈相會的橋樑,傳說泰雅人死後其靈魂會走過彩虹橋與祖靈相會。
Pcsalan mari
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Pcsalan ru tqbaqan mari nqu laqi 
籃球場
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
學生練習打球的場域

頁面