Rqenas
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Rqenas ga cinllwan nqu nkis sraral,mira rqenas k’tan rgyax qani mha. 
獨立山
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
rqenas是獨立山的泰雅名字,這名字是祖先取的,意思是說這座山看起來像人臉。
K’tan nqu syasing
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Sqani ga k’tan syasing nqu laqi 
視聽教室(1F)
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
這裡是學生上影音教材的場域。
K’tan biru
原住民族: 泰雅族
語言: 泰雅族
Sqani ga k’tan biru nqu laqi 
圖書館(1F)
原住民族: 泰雅族
語言: 中文
這裡是學生看書的場域。

頁面