Kzyuk/Blihun

原創條目者:peggy
最新編輯者:zih-hong
原住民族: 
中文

kzyup是泰雅爾族進去,進入的意思。

k'tuwan na qkuhih cingay balay mrkyas ga pspngan nha tmqkulih na rnguw.

部落峽谷景觀壯觀,溪水湍流而下有漩渦、也暗流,部落青年較勁的地方。

另一說是Blihun意為門(形狀似門型)。

 

傳統地名-田埔

主題分類: 
資料來源: 

KML檔案下載